Reglement bardiensten

Al weer enige jaren geleden heeft de vereniging Fortuna besloten de spelende leden de verplichting op te leggen tot het draaien van bardiensten. Een spelend lid levert dus niet alleen contributie in geld maar ook contributie in tijd.

Ieder spelend Fortuna lid vanaf 17 jaar is verplicht om aan de bardienstregeling mee te werken tenzij aan hem/haar gedurende het seizoen door het bestuur van de vereniging vrijstelling is verleend. Bedoelde vrijstelling dient vóór aanvang van het seizoen bij het bestuur te worden aangevraagd en wordt schriftelijk dan wel middels een e-mailbericht door de secretaris bevestigd. Let wel, de vrijstelling geldt voor één seizoen en dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd.

De bardienstregels zijn:

 • Het bardienstrooster wordt minimaal 2 weken van te voren aangekondigd.
 • Kan het betrokken Fortuna lid de bardienst niet uitvoeren, dan probeert hij/zij eerst zelf voor een vervanging zorgen.
 • Mocht dit niet lukken, dan dient betrokkene minimaal één week van te voren zijn afschrijving op de aangegeven tijden telefonisch en persoonlijk te melden, zodat direct een nieuwe datum/tijdstip kan worden afgesproken.
 • In geval van overmacht kan van het onder 3 gestelde worden afgeweken. Ook bij overmacht dient de betrokkene zich zo snel mogelijk zélf af te melden, zodat ook dan een nieuwe datum kan worden afgesproken.
 • De kantinecommissie houdt bij de indeling van het rooster zoveel mogelijk rekening met de individuele wensen van de betrokkene.

Handhaving regels:

 • Indien betrokkene niet aanwezig is en zich ook niet vooraf heeft afgemeld wordt direct telefonisch contact met hem/haar opgenomen.
 • Tevens wordt deze afwezigheid via de kantinelijst aan de kantinecommissie doorgegeven.
 • De afwezige persoon krijgt zo snel als mogelijk een nieuwe datum toegewezen om zijn bardienst alsnog in te halen. Als de betrokkene zonder reden dan weer afwezig is, wordt dit aan de secretaris van de vereniging gemeld.
 • De secretaris neemt uiterlijk binnen 2 weken contact op met betrokkene. Dit contact houdt in dat betrokkene verplicht wordt binnen 1 week aan de kantinecommissie te melden op welke data hij/zij zijn dienst alsnog kan invullen.
 • De secretaris stelt de roosteraar van de kantinecommissie van deze afspraak op de hoogte. De roosteraar meldt daarna schriftelijk de afgesproken diensten aan de secretaris terug.
 • Bij het niet nakomen van genoemde regels kan betrokkene uitgesloten worden van het deelnemen aan wedstrijden.

Vragen over het reglement bardiensten?

Met vragen of opmerkingen over het reglement kun je terecht bij de kantinecommissie.