Terugblik op de JAV van 9 oktober

Op maandag 9 oktober jl. heeft de JAV plaatsgevonden. Het bestuur was tevreden met de opkomst: het quorum voor aanwezige leden werd ruimschoots gehaald en er waren dit jaar ook weer een aantal ouders present. 

De voorzitter opende de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen korfbalseizoen, mededelingen en een ingekomen stuk rond arbitrage, dat op de agenda is gezet voor de rondvraag.  

Nadat de highlights van de jaarverslagen van alle commissies waren doorgenomen werd er een vraag gesteld over de voortzetting van het project teamadoptie door selectiespelers. Dit is afgelopen seizoen met wisselend succes ingevoerd. De voortzetting van het project is weer in voorbereiding samen met Jessica vanuit de selectie, en gaat in de zaalperiode weer van start. 

Daarna was het de beurt aan onze penningmeester voor de toelichting op de financiële cijfers van het afgelopen seizoen. 

Seizoen financieel goed afgesloten 

We mogen trots zijn op wat we afgelopen seizoen op financieel niveau bereikt hebben. We hebben de zware begroting van vorig jaar met zijn allen weten om te buigen in een miniem tekort. Dank aan iedereen die zich afgelopen seizoen heeft ingezet voor Project 600 en aan de selectie in het bijzonder voor de nodige inkomstenbronnen.  

Begroting 2023-2024 en contributie 

Voor seizoen 2023-2024 hebben we een mooie begroting met meer ruimte. Omdat een groot deel van de hogere begrote inkomsten eenmalig is, moeten we de financiële toekomst van de vereniging nog steeds goed in de gaten houden. Het bestuur achtte een verdere contributieverhoging op dit moment niet nodig. 

Vanuit zaal kwam echter het voorstel om de contributie per 1 juli 2024 gering te verhogen met € 0,25. De leden stemden voor dit voorstel, dus dit zal per 1 juli 2024 worden doorgevoerd. 

Verkiezing en vacature kascommissie 

Vorig seizoen bestond de kascommissie uit Taco, Stephan en Gert-Jan. Taco gaat zich dit seizoen op een andere manier inzetten voor Fortuna, en is daarom afgetreden. Stephan en Gert-Jan zijn door de JAV opnieuw voor 1 jaar benoemd. Dit betekent wel dat er nog 1 vacature is. Zoals Taco tijdens de JAV al verwoordde: het is een zeer leuke functie als je ervaren bent op het gebied van financiën of juist graag veel wijzer wilt worden op dit gebied, je komt in een gespreid bedje terecht met twee zeer ervaren medeleden, en er wordt gemiddeld maar 1 keer per jaar vergaderd, dus qua tijdsbesteding moet dat zeker te overzien zijn. Meld je dus zeker aan als je de kascommissie wilt versterken! 

Jubilarissen, certificaten van erkenning en leden van verdiensten 

Er waren dit jaar 5 leden die hun 25-jarig jubileum vierden: Mike, Ylon, Geertje, Sem en Dennis. Er werden twee certificaten van erkenning uitgereikt aan Dylan en Omar, en Joost werd benoemd tot lid van verdienste. 

Bestuursmutaties + openstaande vacatures 

Er werd afscheid genomen van de aftredende bestuursleden Jolanda Vrolijk (secretaris) en Tim van Peppen (communicatie en commercie). Daarnaast werden Astrid Garnaat (secretaris), Hans Genotte (kantine) en Tessa van Swieten (communicatie) tot bestuurslid benoemd. Er werd vermeld dat het bestuur nog op zoek is naar een bestuurslid korfbalzaken en een bestuurslid commercie om tot een volledig bestuur te komen.  

Bestuursbesluiten: Verklaring omtrent Gedrag 

De JAV is akkoord gegaan met het bestuursvoorstel voor de invoering van een Verklaring omtrent Gedrag voor Fortuna-vrijwilligers die activiteiten verrichten met de doelgroep minderjarigen en kwetsbare jongeren, en tevens met het feit dat de VOG om de drie jaar opnieuw wordt aangevraagd. 

Arbitrage en rompregeling

Groot punt van aandacht is nog steeds het tekort aan scheidsrechters en de sportieve sanctie plus de boete die dit onze club oplevert. Het 2e t/m het 6e krijgen hierdoor elk veld- en zaalseizoen een sportieve sanctie, waardoor zij met 1 of 2 punten in de min moeten starten. Vragen waren de stand van zaken rondom onze arbitrage en de plannen om in eerste instantie de sportieve sanctie eraf te krijgen en ten tweede de kosten voor arbitrage te verlagen. 

Het werken naar een oplossing is tweeledig: enerzijds moeten er meer (jeugd)leden hun spelregelcertificaat behalen en gaan fluiten, waardoor het regelmatig fluiten van wedstrijden onderdeel wordt van de cultuur bij Fortuna. Hier is de scheidsrechterscommissie al mee bezig en er lopen verschillende initiatieven. Er zijn wel meer aanmeldingen nodig. Dit wordt in eerste instantie op vrijwillige basis opgezet, maar indien nodig wordt dat in heroverweging genomen. 

Het tweede probleem van de bondscheidsrechters: er hebben 3 scheidsrechters interesse getoond; zij moeten echter eerst een spelregelcertificaat behalen. Bedoeling is dit verder uit te breiden. Het probleem is hiermee niet op korte termijn opgelost, dus er zal ook naar andere oplossingen gekeken moeten worden, zoals afspraken met andere verenigingen met een overschot. 

Van de voorzitter: 

Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we een mooi seizoen beleefd, maar ook zelf gecreëerd. En daar mogen we heel trots op zijn! Met elkaar, als vereniging, hebben we mooie evenementen als het TKKS en de eerste Korfbal Champions League georganiseerd. En vele activiteiten voor Project600. Het is mooi om te zien dat we dit met en voor elkaar doen. Korfballend zijn er Nederlandse titels in de zaal en op het veld behaald. Kortom, op alle fronten hebben we het goed gedaan. 

Als we kijken naar dit nieuwe seizoen, dan zijn wij als bestuur heel blij met de invulling van een aantal commissies zoals de TC senioren, de JTC en natuurlijk de Evenementen Commissie. Ook het bestuur is op de laatste vergadering aangevuld met Astrid als nieuwe secretaris, Tessa voor communicatie en Hans voor de Kantinecommissie. Daarnaast is afgelopen week Michael van de Pot bereid gevonden de commerciële portefeuille binnen het bestuur op zich te nemen. Hij zal dit als aspirant-bestuurslid doen om bij de volgende vergadering formeel voorgedragen te worden voor het bestuur. De enige functie die binnen het bestuur nog niet is opgevuld, is die voor Korfbalzaken, maar hopelijk gaat dit snel lukken.  

Het belooft weer een interessant seizoen te worden. Laten we dat met elkaar beleven, en niet alleen door alleen te consumeren, maar ook door met elkaar zaken op te pakken en te organiseren! 

Lees meer nieuws