UPDATE 2 juni: Fortuna/Delta Logistiek heeft vanuit de gemeente, op basis van het advies van de rijksoverheid, goedkeuring op de versoepelingen met betrekking tot de anderhalve meter afstand tijdens het sporten in de buitenlucht. Per 1 juni is het voor jeugd en jongeren tot en met 18 jaar toegestaan om zonder anderhalve meter afstand in de buitenlucht te sporten en te bewegen. Dit is per direct mogelijk bij trainingen van Fortuna/Delta Logistiek. Vanaf 19 jaar en ouder geldt de afstandsnorm nog wel.

UPDATE 10 mei: Vanaf 11 mei mogen alle leeftijdsgroepen weer buiten trainen, mits houdend aan de protocollen. Dat betekent dat we ook de trainingen bij Fortuna/Delta Logistiek kunnen hervatten voor iedereen van 18 jaar en ouder. Belangrijk: Iedereen dient zich te houden aan onderstaand protocol. In dit bericht vind je tevens het vernieuwde trainingsschema. Hoofdlijn: Alles blijft hetzelfde, echter vervalt het verplicht trainen in tweetallen en mag er weer met één bal gespeeld worden.

Let op: De rijroute voor wegbrengen en ophalen is gewijzigd. Je dient kinderen nog steeds weg te brengen bij de entree van Fortuna/Delta Logistiek en op te halen bij de ingang van de tennishal. Daar dien je tevens te keren en via de uitgang op de Schoemakerstraat het parkeerterrein te verlaten.

Nog steeds geldt: Maximaal tien minuten voorafgaand aan je training aanwezig en na de training direct naar huis.

Kijk goed naar het nieuwe trainingsschema wanneer je kunt trainen.

De Gemeente Delft heeft het Fortuna/Delta Logistiek-protocol goedgekeurd op 28 april 2020. 

Tijdens Hemelvaart is het complex gesloten en is er geen training.

Veel plezier
Het bestuur

 

Corona maatregelen Fortuna Delta Logistiek

Vrijdagavond 24 april kreeg het bestuur van de Gemeente Delft, het KNKV en het NOC/NSF diverse protocollen waarin beschreven werd hoe te handelen als vereniging bij het organiseren van jeugd trainingen. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

Het bestuur is van mening dat een korfbaltraining zoals we die kennen goed te organiseren voor jeugd tot en met 12 jaar.

Trainingen in de vorm zoals we die kennen voor jeugd van 13 en ouderjaar zijn niet mogelijk. Korfbal is een gecontroleerde contactsport waarbij je altijd binnen 1,5 meter van elkaar bezig bent.

Mocht je als team willen trainen dan moet de training worden aangepast, zodat iedereen zich aan het corona protocol houdt. Wanneer een team zich niet houdt aan het protocol zal de corona-coördinator de trainers waarschuwen en bij herhaling de training afbreken.

De komende trainingen zijn voor iedereen op vrijwillige basis. Het wel of niet verschijnen op een training heeft geen enkel gevolg voor de teamindeling voor het volgende seizoen 2020-2021.

Trainers:

Wanneer een trainer van de ploeg niet aanwezig kan zijn of om welke reden dan ook geen training wil geven zal dit door ouders moeten worden opgevangen. Zij kunnen dan zorgen voor vervanging of geven zelf training. Trainen zonder trainers is NIET toegestaan.

Fortuna Delta Logistiek Korfbalspecifiek protocol: 

‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd en senioren vanaf 13 jaar en ouder’ (versie 10-5-2020)

Dit protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. 

Uitgangspunt van dit korfbalspecifieke protocol is het door de gezamenlijke sport en NOC*NSF ontwikkelde landelijke algemene sportprotocol. 

Voor de algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes verwijst Fortuna Delta Logistiek naar het landelijke sportprotocol.

 

Het hieronder beschreven Fortuna Delta Logistiek korfbalspecifieke protocol bestaat uit de volgende punten:

 • Algemeen
 • Corona-coördinator
 • Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar
 • Leeftijdscategorie 13 jaar en ouder
 • Mee trainen niet-leden
 • Attributen en voorwerpen
 • Accommodatie 
 • Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 jaar en ouder
 • Voor sporters
 • Voor ouders/verzorgers

 

Algemeen

 • Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en met 12 jaar en een leeftijdsgroep 13 jaar en ouder;
 • Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn absoluut. Het kan dus zo zijn dat van sommige teams bepaalde kinderen niet -of niet op dezelfde manier -mogen meetrainen. Spelers van zowel de A-, B-en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden;
 • Houd je aan het trainingsschema, uitzonderingen zijn niet mogelijk
 • Wanneer er geen trainer beschikbaar is gaat de training niet door.
 • Met ‘een korfbalveld’ wordt bedoeld: een speelveld van 40 x 20 meter met een obstakelvrije uitloop van minimaal 2 meter rondom het speelveld. Het speelveld inclusief uitloop is hierdoor minimaal 44 x 24 m.
 • Ouders en/of verzorgers kunnen tijdens de training niet op het complex blijven. Er is dus alleen sprake van brengen en ophalen. Het is ook niet mogelijk om te parkeren op parkeerterrein.

 

Corona-coördinator

 • Op elke trainingsdag is er een corona-coördinator aanwezig, die toezicht houdt op het gebruik van de accommodatie. Zij zijn duidelijk zichtbaar middels gekleurde hesjes
 • Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. 
 • Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. 
 • Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sportspecifieke veiligheid. 
 • Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. 
 • Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar 

 • Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 spelers;
 • Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden;
 • De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en eindigen daarmee ook in dit ritme;
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;
 • Indien een kind jonger dan 6 jaar is en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
 • Wanneer er geen trainer beschikbaar is gaat de training niet door.

 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 jaar en ouder

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Iedereen mag met één bal spelen;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;
 • Wanneer er geen trainer beschikbaar is gaat de training niet door;
 • Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
 • Zorg dat onder toezicht van de corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden. Voor sporters
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de corona-coördinatoren en de trainers op.

 

Meetrainen niet-leden

 • Kinderen die niet lid zijn van Fortuna Delta Logistiek krijgen de mogelijkheid om tijdelijk mee te trainen bij Fortuna Delta Logistiek
 • Mocht je willen meetrainen bij Fortuna Delta Logistiek dan kun je je aanmelden bij vrijwilligers@fortuna-korfbal.nl
 • Nadat je je hebt aangemeld nemen we contact met je op om te kijken naar geschikte trainingstijden. Hierbij geldt wel dat er niet meer dan 20 kinderen op een korfbalveld mogen staan. Vol = vol

 

Attributen en voorwerpen

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel;
 • Fortuna zet palen op de velden klaar. Deze kunnen binnen het veld verplaatst worden. Er kunnen geen extra palen worden neergezet.
 • Fortuna plaatst duidelijk zichtbaar de reinigingsmaterialen met desinfectiemiddel op en rond het complex;
 • Neem zoveel mogelijk eigen ballen mee en laat deze voor en na de training desinfecteren. Bij de Fortunakantine staat speciaal voor ballen desinfecteer.
 • Mocht een ploeg geen ballen beschikbaar hebben dan kan je bij de eerste training via de corona-coordinator vragen je eigen trainingsballen in de kantine te pakken. De ballen moeten dan wel worden meegenomen naar huis. De ballen moeten ook voor en na de training worden gedesinfecteerd.
 • Neem allemaal je eigen gevulde bidon mee en alleen daaruit drinken. Zet de bidons ook 1,5 meter van elkaar vandaan. 

 

Accommodatie

 • Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de trainingsaccommodatie.
 • Ouders die de kinderen brengen met de auto. Rij door tot na de entree van het complex. ‘Kiss & Ride’-strook, halverwege het parkeerterrein kun je keren, waarna je weer via de Fortuna/Delta Logistiek-ingang het terrein verlaat.
 • Kijk goed naar de trainingstijden, 
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training op de sportaccommodatie;
 • Na de training moeten de sporters en trainers direct de accommodatie verlaten;
 • Volg op het Fortunacomplex de bewegwijzering;
 • Was voor en na de training de handen je handen conform de richtlijnen van het RIVM;
 • Iedereen moet zich thuis omkleden en douchen;
 • De kantine, het terras, kleedkamers, douches en overige ruimtes zijn gesloten. Toiletten zijn enkel in uiterste nood beschikbaar, via de corona-coördinator;
 • De welpen zullen nog niet starten.

 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 jaar en ouder

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
 • Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen;
 • Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen;
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;
 • Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;
 • Zorg dat onder toezicht van de corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden.

 

Voor sporters

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
 • Schud geen handen;
 • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie;
 • Volg de aanwijzingen van de corona-coördinatoren en de trainers op.

 

Voor ouders/verzorgers

 • Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren;
 • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden;
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Trainingsschema.

Corona coordinator schema: volgt later.

Share This